Acutonics


SES, YARATIMA AÇILAN KAPIDIR…

Günümüzde sağaltım sürecinin bir parçası olarak ses ve titreşimlerini kullanan okul ve öğretiler hızla çoğalmakta, adeta bir patlama yaşanmaktadır.
“Sesle şifa” konusuyla ilgili olarak benim kişisel bağlantım, kutsal geometri, ses ve Çin tıbbının bir araya gelmesi vesilesiyle oluşmuştur.

On yılı aşkın bir süredir varlığın birliği konusunun anlaşılabilmesi için kutsal geometrinin prensiplerini öğretmekteyim. Bu süre zarfında Acutonics ™
eğitimimi de tamamladım ve bu sistemin öğretmenliğini de yapmaktayım. Acutonics, gezegenlerin ve semavi âlemlerin frekanslarına göre ayarlanmış
diyapazonların bedendeki belirli akupunktur noktaları ve enerji meridyenlerine uygulama sistemidir. Uygulanan bu ses ve titreşimler en az bir iğne kadar
nokta üzerinde etkili olmaktadır. Üstelik niyetin aktarılması açısından da mükemmel bir taşıyıcı görevi görmektedir; şifalanma anındaki o görünmeyen yardımcı gücün ta kendisi olan…

                                                                                                Ron LaPlace

ACUTONICS –Seviye I

Acutonics, kadim Tao öğretisindeki meridyenler, ön-meridyenler ve ölümsüz beden anlayışını ses ile birleştiren tümleşik bir yaklaşımdır. Doğu Tıbbı, Evren Bilimi,
Bilinç ve Bilinç Ötesi Psikoloji, Modern Bilim ve Ses ile Şifa prensipleri hakkında sahip olduğumuz bilgilerin harmanlanmasıyla maneviyat ve ahenge dayalı son derece
etkili ve yenilikçi bir yöntem oluşmuştur. Enerji şifasının bu türünün temel ve nihai dayanağı ses titreşimleridir. Optimum sağlığınıza kavuşabilmeniz için Evren’in kudretli
ses tonları, aşırı hassas bir şekilde gezegenlere göre ayarlanmış diyapazonlar ve gonklar vesilesiyle terapi dünyasına intikal etmiştir.

En küçük parçacıktan tutun da güneş sistemimizdeki gezegenlere, Samanyolu Galaksisindeki milyarlarca yıldıza varıncaya kadar Evren’deki her şey titreşmektedir.
Bu titreşimler geometrik dalga örüntüleri, frekanslar, sesler ve sesler arası perde farklılıkları yaratmaktadırlar. Batı kültüründe bu bilgeliğin izlerine Kürelerin Müziği
veya semavi armoniler gibi kavramlar ile MÖ 6. yy.’da rastlamak mümkündür. Pisagor (MÖ 570 – MÖ 495), seslerin matematiksel kanun ve orantılara göre hareket
ettiğini söylemiş, Evren’in temelini oluşturduğunu öne sürmüştür. Doğu geleneğinde ise bu bilgeliğin geçmişi daha da eski zamanlara dayanır; sesin Evren’in jeneratörü
olduğu görüşü Çin kaynaklı kadim metinlerde yerini almış, Hindu geleneğinde ve Veda’larda temel kaidelerin başında yer almıştır.

Evren’in sesleri, aşırı hassas bir şekilde kalibre edilmiş gezegensel diyapazon ve senfonik gezegensel gonklar vesilesiyle kişisel gelişim ve tedavi sahasına intikal etmiştir.
Akupunktur noktaları ve Çakralar, bedenin merkezi enerji eşikleri ve sistemlerine invaziv olmayan türde erişim sağlamaktadır. Gezgenler de bedene uygulanacak olan şifalı
frekansları ayarlayabilmemizi sağlayan sesler arası perde farklılıklarını ve araları, arşetipleri, psikolojik derinliği ve muhaberatı sağlamaktadır.

ACUTONİCS® DİYAPAZON TERAPİSİ

Bedenimizdeki her hücrenin bir tınısı vardır. Her hücre, dinamik ve ritmik bir örüntü içinde yaşar. Her organın kendine has bir döngüsü ve nabzı vardır. Kayıtsız şartsız her
sistemin bir döngüsü, ritmi, örüntüsü ve nabız atışı vardır ve bu dinamikler de dünya ve semavi âlemlerin döngüleri ile rezone eden bir ahenk ve ilişki içindedir. — Donna Carey;

Acutonics Sistemi, özel enerji titreşim seviyelerine kalibre edilmiş son derece hassas diyapazonların kullanımını içerir. Her diyapazonun kendine özgü bir frekansı ve özel vasıfları vardır.
Bu frekanslar doğrudan akupunktur noktaları, çakralar ve/veya ağrıyan bölgelere uygulandığında, bedenin temel enerji sistemlerine invaziv(kesmeden) olmayan bir şekilde erişilmiş
olmaktadır. İki diyapazonun birlikte kullanılmasıyla da yine kendine özgü vasıf ve özellikleri olan özgün bir ses perdesi yaratılmış olur.

Sesin sağaltım ve tedavilerde önemli bir araç olarak kullanılabileceği gerçeği birçok sağlık sistemi ve uygulaması tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Hiç şüphesiz, ses denilen
olgunun içinde Kainat’ın kalbinden bize hediyelerini sunabilmek için yüklenmiş seda’larbulunmaktadır. Bu çalışmada ele alınacak olan ses ile şifa yöntemi, Atlantis medeniyeti
çökerken tohumları atılmış üç temel gelenek ve mistik okulda bulunan öğretilerin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Mısır, Tibet ve Peru kültür ve öğretilerinin nasıl tekrar bir araya
getirilerek ses ile şifalanma sürecine hangi açılardan katkıda bulunduğu incelenecektir.

  • Mısır bize Kutsal Geometri ilmini sunmaktadır ki Fibonacci serisi kullanılarak sese uygulandığında, bilinçli boyutsal harekete erişim imkânı oluşabilmektedir.
  • Tibet bize enerji meridyenleri ve çakra sistemi hakkında bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda ses titreşimlerinin akupunktur noktalarına uygulanarak enerji hareketlerinin nasıl
  • sağlanacağını öğretmektedir. (www.acutonics.com)
  • Peru bize ses matrisi ve bunun Şaman yolculuklarında ve enerji hareketlerinin yaratılmasında nasıl kullanıldığını öğretir.

FİBONACCİ SİSTEMİ

Yukarıda saydığımız üç geleneğin öğretilerini tek bir süreçte birleştirir. Bunu da Dünya’nın Güneş Yılı frekansının Fibonacci sekansına göre artan oranlarda kalibre edilmiş diapozonlar
kullanarak yapar. Diapozonlar akupunktur öğretisindeki Sekiz Olağanüstü Meridyen’in aktivasyon noktalarına uygulanır. Bedende bulunan sekiz orijinal hücre ile olan bağlantılar da
gösterilecektir ve bunun nasıl da büyük boşluğa açılan kapıyı harekete geçirdiği öğretilecektir.
Fibonacci uyumlanmasının bazı faydaları şunlardır:

  • Bedendeki enerji sisteminin (meridyen ve çakralar) tamamının hassas bir şekilde ayarlanıp dengelenmesi
  • Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal travmaların sağaltımına yardımcı olacak şekilde enerjinin temel “mavi kopya”sına erişim sağlanması
  • Artık bize hizmet etmeyen eski alışkanlık ve formatların sağaltımı ve sonlandırılması
  • Akaşik kayıtlara erişimin sağlanması
(www.acutonics.com)